รัฐเล็งจ่ายโบนัสของขวัญปีใหม่ 2014 ให้ข้าราชการ

รวมยอดจ่ายจากเงินเหลือจ่าย 345 ล้านบาท และจากเงินงบกลาง 3,400 ล้านบาท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของข้าราชการและลูกจ้างประจำว่า เป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยทำให้นโยบายของรัฐดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้

จึงจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินรางวัลเพื่อจ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐ โดยมอบให้กรมบัญชีกลางรีบจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ให้ทันภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2557

สำหรับการจ่ายเงินรางวัลของส่วนราชการจะแบ่งแหล่งเงินที่จ่ายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ส่วนราชการที่จ่ายจากเงินเหลือจ่ายอย่างเดียว จำนวน 102 หน่วยงาน

ส่วนราชการที่ใช้เงินเหลือจ่ายรวมกับเงินงบกลาง จำนวน 31 หน่วยงาน

ส่วนราชการที่ใช้เงินงบกลางอย่างเดียวจำนวน 154 หน่วยงาน

รวมยอดจ่ายจากเงินเหลือจ่าย 345 ล้านบาท และจากเงินงบกลาง 3,400 ล้านบาท เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 3,745 ล้านบาท โดยกรมบัญชีกลางคาดว่า ทุกหน่วยงานจะเบิกจ่ายได้ครบภายในสิ้นปี 2556

ข่าวโดย : ข่าวสด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply