About us

“ร้านต่ายอินเตอร์” เราคือผู้ให้บริการใช้  internet หรือที่เรียกว่า “ร้าน internet cafe” ตั้งอยู่ที่ [.........ที่อยู่..........] ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ [......วันที่เปิดให้บริการ.......]  มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมให้บริการจำนวน 25 เครื่องด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสู่ง 20MB

การเปิดให้บริการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 09:00 นาฬิกา ถึง 22:00 นาฬิกา
  • วันหยุด นขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 นาฬิกา ถึง 20:00 นาฬิกา

หมายเหตุ สวมชุดนักเรียน-นักศึกษา ใช้บริการตั้งแต่ 14:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นาฬิกา ไม่เกิน 20:00 นาฬิกา